دسته: مسابقات

۰

فراخوان مسابقه نقاشی به مناسبت روز طبیعت

با همکاری کانالهای انجمن دانش آموختگان ،کانال بخنددین و جمعیت همیاران محیط زیست مسابقه نقاشی به مناسبت روز طبیعت ( سیزده به در ) برای کودکان زیر۱۲ سال. (برندگان در ۳ بخش کودکان زیر...