دسته: جهان

۰

به مناسبت روز جهانی ساعت زمین امشب از ساعت هشت و نیم🕣 الی نه و نیم🕤  در جهت همراهی با این حرکت و احترام به زمین و همزمان با همه دنیا 🌍 و ایران...

۰

کاهش فروش بذرهای تراریخته در جهان

سلامت نیوز: ذرت دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) پرفروش ترین بذر کمپانی امریکایی مونسانتو بوده که در حال حاضر این بذر دستکاری شده ژنتیکی به دلیل ملاحظات سلامتی از سوی ملت ها و دولت های...